ទឹកដីសុវណ្ណភូមិ

 Tekdeysovanphum Organization (TDSP)

 

 

 

        Details of Organization

 

                Name:                   Tekdeysovanphum (TDSP)

Address:              National Road # 5, Sophy Village, Kampongsvay Commune, Sereisophoan District, Banteay Meanchey, Province  

Telephone:         054 710 071 / 054 710 125 / 016 599 992

Hotmail:               h_dara2000@hotmail.com